Opgesteld in Hilversum, herzien in september 2017

STENT bemiddelt ten behoeve van figuranten tot acteurs en modellen. Tevens in uiteenlopende typetjes, waaronder muzikanten, entertainers, lookalikes, etc. Al deze benamingen vallen hierna onder de noemer ‘talenten’. Voor zover niet uitdrukkelijk bij schriftelijke overeenkomst van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, zijn deze voorwaarden van toepassing in alle gevallen, waarin gebruik gemaakt wordt van de diensten van STENT. Deze voorwaarden prevaleren boven afwijkende voorwaarden van de opdrachtgever, zelfs indien deze soortgelijke bepalingen als onderhavige bevatten.

 1. In deze Algemene Voorwaarden wordt bedoeld met:

  • Talent: ieder natuurlijk persoon die door tussenkomst van STENT wordt gekoppeld aan een productie van een opdrachtgever;
  • Opdrachtgever: Ieder natuurlijk of rechtspersoon waarmee STENT in een Overeenkomst treedt naar aanleiding van en opdracht waarin behoefte is aan talent(en);
  • Boeking: schriftelijke en/of mondelinge opdracht-, order-, bemiddelings- of boekingsovereenkomst. Verricht per fax, telefoon, e-mail, post, persoonlijk;
  • Uitvoering: het verrichten van activiteiten in de ruimste zin van het woord.
  • Bemiddelingsfee: bureaucommissie of agencyfee, een percentage dat in de verdiensten van talent zit.
  • Dayfee: een prijs voor een werkdag als het gaat om artistieke activiteiten.
  • Buy Out: een prijs die staat voor de afkoop van portretrecht voor een bepaalde overeengekomen periode en voor bepaalde overeengekomen uitingen in de media (zoals: internet, tv, narrow-casting, commercials, reclamefotografie, film, print, etc).
 1. Prijzen

  • Tarieven worden na schriftelijke (e-mail) aanvraag aan de hand van overleg met STENT en het talent per opdracht vastgesteld.
  • De opdrachtgever van het talent boeken tegen de volgende tarieven: Dag(deel) en avond. Onder een dagdeel wordt de prijs voor maximaal vier werkuren binnen hetzelfde tijdsbestek verstaand. Delen van een uur worden naar een heel uur afgerond. Het dagtarief is verschuldigd voor boekingen van maximaal 8 uur. Ee avond of nacht toegevoegd gaat in overleg.
  • Alle door STENT gehanteerde tarieven zijn inclusief bemiddelingsfee, exclusief BTW en in overleg exclusief reiskosten en eventuele overige onkosten.
  • Tarieven zijn, tenzij anders overeengekomen, uitsluitend geldig voor eenmalige uitzending en enkelvoudige herhaling.
  • Het is de opdrachtgever niet toegestaan overleg te plegen met het door STENT bemiddelde talent over prijzen en verdiensten.
  • De opdrachtgever heeft geen exclusiviteitsrechten op een talent. Wanneer een opdrachtgever dit wenst, dienen vooraf bindende afspraken gemaakt te worden met STENT in de vorm van een buy out. Hiervoor gelden speciale tarieven.
  • Een offerte wordt gedaan op grond van STENT ter beschikking gestelde informatie en onder voorbehoud van definitieve inzage van het script en/of bekendmaking van de werkzaamheden. Een offerte is geldig tot 90 dagen na dagtekening.
  • Voor het gebruik van opnames buiten Nederland, of langer dan 1 jaar, bij commercials, narrow-casting, tv, print, internet en/of welke vorm van reclame-uitingen dan ok, gelden aangepaste tarieven. Deze zullen in onderling overleg tussen opdrachtgever en STENT worden bepaald.
  • De prijs voor elke repeat, herhaling of meervoudige uitzending wordt in overleg met STENT bepaald en loopt via STENT. Het productiehuis, reclamebureau of in algemene termen ‘de klant’, mogen het talent nooit rechtstreeks benaderen.
  • Het agentschappen verboden buiten STENT rechtsstreek naar de klant te stappen voor repeat of welk vervolg dan ook van een door STENT gerealiseerde opdracht.
 1. Reiskosten

  • De reiskosten, van woonplaats tot werkplek, worden doorberekend volgens het fiscaal toegestane tarief.
  • STENT rekent reiskosten wanneer dit voorafgaande aan een opdracht in overleg tussen opdrachtgever en STENT is bepaald.
  • De opdrachtgever is tevens reiskosten verschuldigd voor 1 begeleider bij de boeking van een talent jonger dan 16 jaar.
  • Wanneer werkzaamheden in het buitenland verricht worden, dient de opdrachtgever de volledige verschuldigde reis- en verblijfskosten te voldoen.
 1. Boekingen

  • De door de opdrachtgever en STENT schriftelijke of mondelinge opdrachtbevestiging is bindend voor beide partijen.
  • Opties op een talent dienen uiterlijk 5 werkdagen vόόr aanvang van de eventuele boeking te worden bevestigd om uitgevoerd te worden. Boekingen krijgen voorrang op opties. De eerste optant wordt in de gelegenheid gesteld zijn opties om te zetten om een boeking, voordat de boeking van de tweede optant wordt vastgelegd.
  • Bij een mooi-weer-boeking geldt: eerste annulering geen kosten, tweede annulering 50% van het overeengekomen tarief en additionele kosten, derde annulering 100% van het overeengekomen tarief alle additionele kosten. Annulering dient bij mooiweer-boeking 16 uur vόόr aanvang plaats te vinden.
  • Het is opdrachtgever en talent niet toegestaan zonder goedkeuring en buiten medeweten van STENT, na eenmaal door haar in contact gebracht, elkaar te benaderen of contracteren. Indien zulks toch geschiedt, is tweemaal het bedrag verschuldigd aan STENT, dat betaald had dienen te worden indien de contracten geheel via STENT waren gesloten.
  • De opdrachtgever is niet gerechtigd tot neig verder, of ander, gebruik van foto’, film en/of ander materiaal van de artiesten dan de opdrachtbevestiging of factuur aangeeft.
  • Beide partijen zullen zich onthouden van gedragingen of uitingen tengevolge waarvan de goede naam, van de opdrachtgever en/of STENT in diskrediet zou kunnen worden gebracht.
 1. Annulering
  • Voor annulering door de opdrachtgever 48 uur of langer vόόr de afgesproken aanvang zal 20% in rekening worden gebracht.
  • Voor annulering door de opdrachtgever binnen 48 uur tot 12 uur vόόr aanvang is de opdrachtgever 50% verschuldigd van het gehele overeengekomen honorarium.
  • Voor annulering door de opdrachtgever op de dag van de opdracht of 12 uur vόόr aanvang is de opdrachtgever het volledige overeengekomen honorarium verschuldigd.
  • Voor meerdaagse boekingen is het opzegtermijn gelijk aan het aantal geboekte dagen. Wordt deze termijn niet aangehouden, dan is de opdrachtgever het volledige honorarium verschuldigd.
 1. Betalingen

  • Binnen 14 dagen na de factuurdatum dient de betaling te zijn bijgeschreven op de bankrekening van STENT. Wanneer de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd bezwaar heeft gemaakt, wordt de opdrachtgever geacht volledig met de inhoud van de factuur in te stemmen.
  • Wanneer het factuurbedrag niet binnen de betalingstermijn is betaald, is de opdrachtgever 2% rente over het te betalen bedrag per maand verschuldigd aan STENT, waarbij gedeelten van een maand worden gerekend tot volle maand.
  • Alle kosten die door STENT c.q. het talent worden gemaakt ter effectuering van hun rechten, alsmede gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten in geval van inschakeling van een gemachtigde, advocaat of deurwaarder komen voor rekening van de opdrachtgever. Buitengerechtelijke kosten zijn zonder nadere sommatie of ingebrekestelling door de opdrachtgever verschuldigd in alle gevallen waarin STENT c.q de door haar vertegenwoordigde een gemachtigde, advocaat of deurwaarder heeft moeten inschakelen ter incassering van haar vorderingen of het handhaven van haar rechten. Voornoemde kosten bedragen tenminste 25% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 250,– euro per vordering.
  • Nadat de opdrachtgever ten volle aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan jegens STENT, wordt de artiest voor zijn / haar werkzaamheden betaald.
  • De opdrachtgever verkrijgt eerst dan het recht tot het overeengekomen gebruik van de gemaakte opnamen nadat betaling van alle ter zake verschuldigde bedragen heeft plaatsgevonden. Bij overtreding, is de opdrachtgever jegens STENT een onmiddellijk opeisbaar bedrag verschuldigd van 200 euro per dag, per opname, gerekend vanaf de dag van eerste openbaarmaking.
 1. Aansprakelijkheid

  • STENT is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade geleden door opdrachtgever ten gevolge van verwijtbare, niet-behoorlijke uitvoering van de opdracht door STENT tot maximaal het bedrag dat de schadeverzekeraar uitkeert.
  • Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding, is dat STENT steeds zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 8 dagen na ontstaan van de schade schriftelijk op de hoogte gesteld.
  • Wanneer materiaal van het model bij de opdrachtgever kwijt of beschadigd raakt, zullen de hieruit voortvloeiende kosten volledig voor rekening van de opdrachtgever komen. Bovenstaande geldt tevens voor het in goede staat terugbezorgen van het materiaal.
  • De opdrachtgever vrijwaardt STENT voor alle aansprakelijkheid welke de bedrijfsvereniging en / of de belastingdienst eventueel jegens STENT zou doen blijken gelden.
  • De opdrachtgever verplicht zich WAS verzekerd te zijn gedurende de werkzaamheden.
 1. Overmacht

  • In geval van ziekte van een model op het tijdstip van de boeking is dit overmacht. STENT zal in dit geval haar uiterste best doen z.s.m. een adequate vervanging te regelen. Os dit om welke reden niet mogelijk, dan zal de boeking verzet worden. In dat geval is STENT niet aansprakelijk voor eventuele geleden schade door de opdrachtgever.
  • In geval de artiest door andere omstandigheden van privé aard niet op de afgesproken tijd op de afgesproken locatie aanwezig is, zal STENT zich inspannen om adequate vervanging te verzorgen. Is dit om welke reden dan ook niet mogelijk, zal de boeking verzeker worden. STENT is in dit geval niet aansprakelijk voor eventuele schade geleden door de opdrachtgever,
  • In geval van overmacht aan de zijde van de opdrachtgever, is deze gerechtigd de opdrachten in te trekken, met inachtneming van het bepaalde in artikel 5.
 1. Toepasselijk recht

  • Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen omtrent deze overeenkomst zullen bij uitsluiting worden beslist door de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.
 1. Principe-verklaring

  • Indien de opdrachtgever een Principe-verklaring wil laten tekenen door het talent, dient deze 5 dagen vόόr aanvang casting in het bezit van STENT te zijn en is daar attent op gemaakt. STENT heeft de volledige vrijheid deze aan te passen, zoals repeats en vervolgklussen, welke automatisch via STENT lopen.
 1. Agentschappen / Managers

   • Indien het talent eist dat bemiddeling mede via een agent loopt, is het ok dan verboden dat agent of managet rechtstreek naar de klant van STENT, of alsmede naar de eigenaar van het merk, toegaat voor verdere zaken omtrent het talent. Ook hier is punt 2.9 van kracht.